Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Protocol de classificació de risc

El protocol de classificació de risc permet fer una classificació numèrica de l’establiment per situar-lo en una escala de risc. A major puntuació, major risc per a la salut pública i per tant major freqüència o accions de vigilància.

Per tal de fer la valoració de risc es fa una inspecció sanitària a l’establiment comprovant deferents paràmetres que consten en el protocol de vigilància:

RISC PUNTS INSPECCIÓ
Baix risc 1 0-32    Un cop cada 6 anys
Baix risc 2 33-64    Un cop cada 5 anys
Mig risc 1 65-81    Un cop cada 4 anys
Mig risc 2 82-98    Un cop cada 3 anys
Alt risc 1 99-128    Un cop cada 2 anys
Alt risc 1 més de 129    Un cop cada any