Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Consells bàsics d'higiène

Les persones que manipulen aliments han de: 

  • Conèixer i complir les instruccions de treball establertes per la seva empresa per tal de garantir la seguretat i la salubritat dels aliments. 
  • Mantenir un alt grau d'higiene personal, portar un vestuari net i d'ús exclusiu i utilitzar, quan sigui necessari, roba per cobrir els cabells i calçat adequat. 
  • Cobrir-se els talls i les ferides amb embenats impermeables. 
  • Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat, tantes vegades com ho requereixin les condicions de treball i sempre abans d'incorporar-se al seu lloc, després de l'absència o d'haver fet activitats alienes al seu treball específic.


Resta totalment prohibit: 

  • Fumar, mastegar xiclet i menjar en el lloc de treball i esternudar o tossir sobre els aliments. 
  • Portar efectes personals que puguin entrar en contacte directe amb els aliments com ara anells, braçalets, rellotges, etc.


A més: 

  • Qualsevol persona que pateixi una malaltia de transmissió alimentària o que estigui afectada, entre altres patologies, d'una infecció cutània o de diarrea, haurà d'informar sobre la seva malaltia o els seus símptomes al responsable de l'establiment, amb la finalitat de valorar conjuntament la necessitat de sotmetre's a un examen mèdic i, si cal, ser exclòs temporalment de la manipulació de productes alimentaris.

Documents relacionats^

El rentat de mans, un element clau en la seguretat alimentària.
Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Accessibilitat