Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Pírcings i tatuatges

 • El pírcing consisteix a penjar joies i altres objectes de metall mitjançant la perforació de la pell, mucoses o qualsevol altre teixit corporal.
   
 • El tatuatge és un dibuix o senyal indeleble que es fa introduint pigments a la pell a base de puncions.
   
 • La micropigmentació fa servir la mateixa tècnica a fi d'embellir llavis, celles, ulls i arèola mamària o de dissimular cicatrius i cremades.

Totes aquestes tècniques tenen en comú que trenquen la barrera de protecció natural més externa del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Aquests canvis estètics tampoc no estan exempts de riscos, els més importants dels quals es relacionen amb les infeccions.

El Decret 90/2008, de 22 d'abril, constitueix el marc legal pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, i estableix els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. La seva finalitat és protegir la salut tant dels seus usuaris com dels seus treballadors.

Correspon als ajuntaments l'autorització sanitària de funcionament dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge, pírcing i micropigmentació que s'ubiquin al seu terme municipal. Així mateix, s’encarrega de l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. El seguiment i control dels establiments de pírcing, tatuatges i micropigmentació està subjecte a una taxa descrita en l’ordenança fiscal número 37.

Llistat d'establiments autoritzats a Vilafranca^

 • EKURA'S TATTOO: Tatuatges. C/Santa Clara, 10 · Vilafranca del Penedès · T.622882666. Nº autorització 19PT016

 • ESTÉTICA KEA: pírcings. C/Dos de Maig, 25 · Vilafranca del Penedès · T. 938923252 · Nº autorització 11PT008

 • FAST & FURIOUS NEEDLES TATTOO: tatuatges. C/Sant Pau, 19 · Vilafranca del Penedès · T. 629005822 · Nº autorització 18PT014

 • GARAGE 72: Tatutges. C/Ferrers, 44 · Vilafranca del Penedès · T.686113742. Nº autorització 20PT018 

 • OLD BROOKLYN: Tatutges. C/Sant Pere, 11 · Vilafranca del Penedès · T.640320994. Nº autorització 19PT017 

 • PERRUQUERIA LLONGUERAS: micropigmentació. C/Tossa de Mar, 3 · Vilafranca del Penedès · T. 938174603-630222155 ·Nº autorització 18PT013​

 • RANDOM STREET: pírcings i tatuatges. C/Francesc Macià 16 · Vilafranca del Penedès · T. 931734123 ·Nº d'autorització 15PT011​

 • TATTOO AMOR CIVIT: pírcings i tatuatges.C/Sant Pere 16 · Vilafranca del Penedès · T. 611089174 ·Nº d'autorització 19PT015​

Informació d’interès pels titulars d’aquest tipus d’establiments^

El Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing estableix al capítol IV, article 14 que aquests establiments disposaran d'una autorització sanitària de funcionament concedida per l'autoritat competent, amb caràcter previ a la seva activitat. L'autoritat competent per a la tramitació de l'autorització sanitària de funcionament a la ciutat de Vilafranca del Penedès és l'Ajuntament.

En aquest article del Decret es descriu tota la informació que han de presentar els titulars d’aquests establiments prèvia a la Autorització Sanitària que necessitarà per dur a terme aquesta activitat.

Més informació sobre qüestions higienicosanitàries: Guia per a Professionals

Els establiments que deixen de realitzar activitats de tatuatge, micropigmentació o pírcing hauran de comunicar la baixa de l'activitat a l'Ajuntament: Comunicació de baixa.

Consells i recomanacions^

Aquests són els consells que cal tenir en compte a l'hora de fer-se un tatuatge o posar-se un pírcing:

Abans de fer-ho:

 • Cal haver meditat bé la decisió, especialment en el primer cas, ja que els tatuatges són difícils d'eliminar.
 • Si es pateix alguna malaltia o infecció, alguna malaltia de pell, com dermatitis, acné o psoriasis, o es pren algun anticoagulant o medicament, cal consultar al metge o metgessa, i en molts casos, prescindir d'aquesta intervenció. A més, els donants de sang han de recordar que després de tatuar-se o perforar-se no podran donar sang fins al cap d'un any.
 • L'establiment on s'ha de practicar alguna d'aquestes tècniques ha de ser un centre autoritzat. La legislació atribueix als municipis la competència d'autorització i controls sanitaris. En cas de dubte o queixa sobre la legalitat d'un establiment, cal acudir a l'àrea de sanitat del consistori corresponent. Està prohibit practicar aquestes tècniques de manera ambulant, com ara a fires, congressos i esdeveniments similars, sense el permís previ municipal. En aquests casos s'hauran de complir les mateixes condicions sanitàries que en els establiments permanents.
 • Cal assegurar-se que el personal professional que ens ha de practicar la tècnica té la formació que requereix la llei. El diploma que els acredita ha d'estar ben visible.

 A l'hora de fer-se un pírcing:

 • Tot el material que es faci servir ha de ser estèril. És millor fer-lo amb una agulla estèril per tal de reduir el risc de contagiar-se del virus de l'hepatitis B i C, o de la sida.
 • La peça que es posi hauria de ser d'or de 14-18 quirats o de titani, ja que així es reduirà el risc d'infecció i d'al·lèrgies.
 • Tots els estris que es facin servir, com els adaptadors i altres elements necessaris, han d'estar esterilitzats i cal que es guardin en bosses o recipients estèrils fins que s'utilitzin.
 • La persona que faci el pírcing, l'haurà de fer amb guants de tipus quirúrgic d'un sol ús i no haurà de tocar res més que el que hagi d'emprar per fer-lo.
 • La pell s'ha de netejar i desinfectar abans de perforar-la. Cal saber quins mètodes de neteja i desinfecció s'han de seguir i quantes vegades al dia s'han d'aplicar fins que la ferida cicatritzi totalment. Si malgrat tot la ferida s'infecta, cal anar al metge o metgessa amb rapidesa per evitar complicacions.
 • El tatuador s'ha de rentar bé les mans i cada vegada que tatuï, posar-se guants de tipus quirúrgic, que sempre ha de dur posats.
 • El material que s'utilitzi (agulles i tintes) ha de ser d'un sol ús.
Accessibilitat