Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

La tinença d'animals de companyia

Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris –amb els animals i amb la societat– és el que es coneix per tinença responsable

La tinença responsable^

La tinença d’animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions higièniques i sanitàries de manteniment, benestar i seguretat per a l’animal i per a les persones.

Des de l’entrada en vigor de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals, la cria d’animals de companyia no està autoritzada en domicilis particulars. L’indret on es porti a terme serà considerat com a centre de cria i, per tant, estarà sotmès als requisits d’aquests centres.

Quan es té un animal de companyia, cal alimentar-lo adequadament, portar-lo a un centre veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessiti, proporcionar-li exercici diàriament, evitar que estigui sol, no maltractar-lo ni abandonar-lo mai i, sobretot, estimar-lo.

Cal tenir molt present que no són cap joguina i que necessiten d'unes cures i d'unes atencions que hem d'estar disposats a donar-los i que són responsabilitat dels propietaris. 
 

Cures i atencions per una tinença responsable:

És imprescindible identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip i amb una xapa penjada al coll amb les dades bàsiques perquè pugui ser retornat en cas de pèrdua o robatori.

 

Han d’alimentar-se adequadament.

 

 

No està permès utilitzar collars de càstig, força i/o estrangulació.
 

 

Cal proporcionar-los exercici diari.

 

 

Cal evitar que estiguin sols moltes hores seguides,  els animals necessiten afecte. En el cas dels gossos se’ls ha de facilitar la sortida diària a l’exterior almenys dos cops al dia.  

 

No tinguis més animals dels que puguis arribar a mantenir ens estat òptim. No es pot maltractar-los ni abandonar-los mai.

 

 

Cal portar-los al veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessitin.

 

 

L’esterilització de gossos i gats és una forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència de naixements no desitjats.  

 

Els excrements, tant en la via pública com en les àrees d’esbarjo, s’han de recollir i llençar al contenidor gris o en una paperera i dins d’una bosseta. És obligatori diluir els orins amb aigua per evitar les molèsties de males olors i el deteriorament de façanes i mobiliari urbà.

 

Sempre que sigui possible, cal esbandir els orins de l’animal amb aigua.

Identificació i registre^

Les persones propietàries d’animals de companyia estan obligades a identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homologat. La identificació dels animals de companyia és una eina fonamental per a fomentar la tinença responsable d'animals, evitar les pèrdues i combatre l’abandonament.

La identificació amb microxip i el cens municipal són obligatoris a tot Catalunya. Un cop identificat l’animal es dona d’alta al Registre General d´Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM), segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril de protecció dels animals en els seus articles 14 i 15.

El microxip és el DNI de l’animal de companyia i la millor manera de poder-lo recuperar en cas de pèrdua. La probabilitat de trobar un animal de companyia perdut és d'un 90% si està identificat i en cas que no ho estigui aquest xifra es redueix al 15%.

El microxip és de grandària similar a un gra d'arròs i s'instal·la amb un aplicador estèril i de manera subcutània a l’animal, sense necessitat d’anestèsia. Mitjançant un aparell lector proporciona les dades del propietari. La distribució de lectors és molt extensa ja que en l'actualitat, no només en disposen les administracions autonòmiques, i les clíniques veterinàries sinó també la majoria d'entitats protectores, agents de l’autoritat i tots els ens relacionats amb el món animal. Els microxips van recoberts per una càpsula de vidre bio compatible que garanteix la seva innocuïtat. Els microxips estan preparats per durar tota la vida de l’animal I contenen un codi alfanumèric que permet accedir ràpidament a la informació del propietari de l'animal, que s'emmagatzema en una base de dades. Actualitzar les dades del propietari en cas de modificació és de molta importància per a l'efectivitat del sistema.

Les persones propietàries de gossos, gats i fures tenen un termini de tres mesos des del naixement de l’animal per a comunicar a l’Ajuntament la inscripció de l’animal de la seva propietat al Registre General d’Animals de Companya (ANICOM).

Per fer-ho, és indispensable que l’animal estigui identificat amb microxip. Les persones que vulguin censar el seu animal de companyia han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, degudament complimentat i signat, el document Comunicació d’Inscripció al Registre d’Animals de Companyia (ANICOM).

En cas d’adquisició de l’animal, d’adopció, de cessió, de canvi de residència, de mort de l’animal o de modificació d’altres dades incloses al Registre, el termini per a comunicar-ho és de trenta dies des de la data del fet.

Per tal d’afavorir la recuperació dels animals perduts s’estableix un termini de 48 hores per comunicar al servei competent la seva pèrdua. Si l’animal perdut no es recupera en un termini de 90 dies, la persona propietària o posseïdora haurà de sol·licitar-ne la baixa al Registre.

Quan es comuniqui la baixa per mort d’un gos potencialment perillós, s’haurà d’aportar el document veterinari que certifiqui la mort, el qual inclourà el número d’identificació del gos, la data de defunció de l’animal, la signatura del/de la veterinari/ària i del número de col·legiat.

Els animals de companyia hauran de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, en el qual haurà de constar el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o posseïdora.

Accessibilitat