Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Gossos potencialment perillosos

D'acord a l'ordenança municipal OM-09 (art.44) les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han d’obtenir prèviament a la inscripció de l’animal al Registre General d'animals de companyia, una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que emet l’Ajuntament. Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència.

Amb una bona socialització i educació, els gossos potencialment perillosos (GPP) són com qualsevol altre gos, amb la diferència que tenen una complexió més forta.

Algunes de les races de gossos potencialment perillosos, d'esquerra a dreta: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, rottweiler i terrier staffordshire americà.​

Característiques dels gossos potencialment perillosos^

D’acord amb les normatives municipals, es consideren gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les races següents o a llurs encreuaments:

- akita americà
- akita inu
- alà espanyol
- american bully *
- bulldog americà
- bullmastiff,
- cane corso
- dòberman,
- dog argentí,
- dog de Bordeus,
- fila brasiler,
- mastí napolità,
- pit bull,
- presa canari,
- rottweiler,
- staffordshire bull terrier, també conegut com a Staff anglès
- terrier staffordshire americà, també conegut com a Am Staff
- tosa inu
- villano de las encartaciones

*American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d’animals de companyia se l’hi considera.

I també:

 • Els que manifesten un caràcter marcadament agressiu o hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals.
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desplega la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Aquestes característiques són:
  • Musculatura forta, aspecte poderós i robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
  • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, massís i curt.
  • Pit massís, ample, gran, profund, amb les costelles arquejades i el llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues que formen un angle moderat.

Obligacions dels propietaris de gossos potencialment perillosos^

 • Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o la conducció de gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment a Vilafranca del Penedès.   Aquesta llicència s’obté al Servei de Salut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 • Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals; en tot cas, que no sigui inferior a 150.253 € i que inclogui les dades d’identificació de l’animal.
 • Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre Censal Municipal. Els titulars han de comunicar qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi la variació.
 • Sempre han d’anar fermats amb una corretja o cadena que no ocasioni lesions a l’animal i dur el morrió col·locat.
 • No poden ésser conduïts per menors de 18 anys.
 • Cada persona no pot dur més d’un gos potencialment perillós.

Documentació necessària per a l'obtenció de la llicència ^

 1. PÒLISSA de l’assegurança de responsabilitat civil (on constin les dades del gos).
 2. REBUT acreditatiu vigent conforme ha estat pagada la pòlissa.
 3. CERTIFICAT MÈDIC - Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (Es pot fer en qualsevol Centre Mèdic habilitat).
 4. MICROXIP - Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
 5. ESTERILITZACIÓ - Acreditació de l’esterilització de l’animal.
 6. PROCEDÈNCIA - Acreditació de la procedència de l’animal (contracte d'adopció, factura o declaració responsable).
 7. PENALS - Certificat d’inexistència d’antecedents penals. No s’ha d’aportar si s’autoritza a l’Ajuntament a demanar-lo (només per a  persones amb identificació nacional, DNI). Les persones amb identificació estrangera hauran d’aportar el certificat.
 8. TAXA - Comprovant del pagament de la taxa municipal per a l’obtenció de la llicència. Per a fer el pagament cal demanar cita prèvia a l'Organisme de Gestió Tributària, C/ de la Lluna, 4-6 (93 472 92 15).

Cal portar la sol·licitud de llicència degudament emplenada. Estan exemptes de pagament de la taxa les persones que hagin adoptat un animal al CAAD Penedès Garraf i aportin el justificant corresponent.

Accessibilitat