Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El control de les agressions

Segons l'Ordenança reguladora de la protecció dels animals i la seva tinença les persones posseïdores o propietàries d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a d’altres animals, així com les persones que hagin tingut coneixement dels fets, estan obligades a:

 • a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o propietària de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
   
 • b) Comunicar l’incident al servei competent de l’Ajuntament en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets.
   
 • c) Sotmetre l’animal agressor, en el termini màxim de 24 hores a comptar des de l’agressió, a observació veterinària durant el període de 15 dies o el que estableixi la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents. Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat de la persona propietària o posseïdora, l’animal podrà romandre al seu allotjament habitual, havent de realitzar controls veterinaris en cas de canvis en el comportament o estat de salut de l’animal i amb l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o comportamental que observi. Quan ho aconselli alguna circumstància, s’obligarà a recloure l’animal en un centre veterinari o en el centre que disposi l’Ajuntament, essent les despeses originades a càrrec del propietari.
   
 • d) Presentar al servei competent de l’Ajuntament la documentació sanitària de l’animal i un primer certificat veterinari en un termini no superior a les 48 hores després de la lesió i un segon certificat veterinari al final del període d’observació de 15 dies, en un termini no superior a les 48 hores posteriors a la finalització del esmentat període.
   
 • e) Comunicar, de manera que quedi constància, al servei competent de l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el període d’observació veterinària.

!) Advertència: aquest procés pot comportar denúncia judicial.

Per via administrativa només es perseguirà el control sanitari de l’animal (vàlid també per als casos judicials) i la denúncia tindrà un caràcter administratiu que no pressuposa cap reclamació judicial per al rescabalament de la víctima dels seus perjudicis i propietats afectades.

Per altra banda les persones agredides per qualsevol animal es posaran immediatament en contacte amb el servei competent de l’Ajuntament i facilitaran totes les dades que coneguin per tal de donar compliment al que preveu l’Ordenança reguladora de la protecció dels animals i la seva tinença.

Accessibilitat