Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Manca de salubritat d'un habitatge

Síndrome Diógenes i Noé

Hi ha diversos factors que ocasionen problemes greus d'insalubritat, les causes més habituals i les que tenen més incidència mediàtica són:

La síndrome de Diògenes: persones que acumulen brutícia a les seves llars i que són incapaces de reconèixer els perjudicis causats a la seva salut i a la salubritat de l'entorn.

La síndrome de Noé: persones que acumulen animals a la seva llar, sense reconèixer els perjudicis que per a la seva salut i pel benestar dels propis animals suposa aquesta situació.

El veïnat dels immobles afectats ha de comunicar a l'Ajuntament aquestes situacions. La denúncia caldrà formular-la per escrit exposant els fets i el perjudici causat als veïns i, en els immobles comunitaris, haurà d'estar signada pel president o per la majoria de les persones de la comunitat. En aquest cas, caldrà que es justifiqui, mitjançant còpia de l’acta de la reunió de veïns o notificació fefaent, que prèviament s’ha advertit al causant de les molèsties i que aquest no n’ha fet cas.

Per donar resposta, es durà a terme una visita d'inspecció per comprovar els fets denunciats i l'abast del problema. L'entrada a l'habitatge ha de ser autoritzada pel denunciat. 

Aquestes situacions acostumen a estar originades per persones que pateixen un trastorn psiquiàtric i cal realitzar un abordatge sociosanitari, a més de la neteja i desinfecció de l'habitatge perquè cal solucionar les conseqüències, però també la causa del problema. Es tracta de situacions complexes que no tenen una única i clara solució. És convenient recórrer a la mediació i pactar solucions amb els afectats o familiars. 

Quan això no sigui possible, els ajuntaments tenen competència en matèria de control sanitari d'edificis, habitatges i llocs de convivència humana.

L'ajuntament, pot emetre una resolució atorgant un termini per netejar o adoptar les mesures correctores que es derivin del resultat de la inspecció, que es notificarà a la persona denunciada. En cas d'incompliment s'obrirà expedient sancionador, i es procedirà, si s'escau, a l'execució subsidiària (prèvia petició judicial d'entrada a l'habitatge).

Tràmits relacionats^

Per fer la denúncia caldrà adreçar-se a l’OAC i omplir la sol·licitud corresponent. Cal demanar cita prèvia.

Accessibilitat