Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El Consell Municipal de Salut

El Consell Municipal de Salut de Vilafranca del Penedès és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Vilafranca, per assessorar-lo i formular informes i/o propostes en les matèries relacionades amb la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut en general.

Aquest Consell es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Publicat al DOC 16/02/2016. 

Accessibilitat