Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El servei de Salut

Atenció presencial de visites amb cita prèvia^

El Servei de Salut Pública únicament atendrà visites amb cita prèvia.

Per a concertar visita o realitzar una consulta podeu adreçar-vos:

El Servei de Salut^

El Servei de Salut s'ocupa de vigilar possibles riscos ambientals i alimentaris que podrien produir efectes negatius sobre la salut de la ciutadania, són els programes que anomenem de Protecció de la Salut. Per altra banda, desenvolupa programes i accions de promoció d'estils de vida saludables i de prevenció de malalties, coordinadament amb altres administracions o entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu final que tothom tingui prou capacitat personal per escollir les opcions de vida més saludables. Paral·lelament, porta a terme tasques de suport a les entitats de Vilafranca que tenen com a missió fonamental el treball en temes de salut i treballa per aconseguir la participació de tothom en la millora de les polítiques de salut, a través del Consell Municipal de Salut.

Una sola salut^

FONT: ISGLOBAL

 

La interrelació entre la salut humana, animal i ambiental és l’origen del concepte d’ Una sola salut (“One Health”).


Segons aquest, la salut humana i la sanitat animal són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en què coexisteixen. Un concepte que ha quedat reforçat els darrers anys pels canvis que s'han produït en les interaccions entre persones, animals, plantes i medi ambient.

L’epidèmia de la grip del 1918 o la grip aviària del 2005 ja van posar de manifest aquesta relació, i la Covid-19 ha estat l’exemple recent de la importància de la vigilància sanitària sobre els animals destinats al consum humà –d'espècies domèstiques o no–, les condicions de vida, el transport, el sacrifici, el consum,... i la necessitat d’establir mecanismes coordinats de resposta i alerta primerenca.
 

La biodiversitat de fauna i flora urbana té grans beneficis sobre la salut de la ciutadania.

Els beneficis ambientals i per a la salut que tenen l’arbrat urbà i tota la vegetació de les ciutats són àmpliament coneguts. L’arbrat urbà ajuda a reduir els nivells de contaminació tant de les partícules en suspensió com dels gasos contaminants, regula la temperatura, absorbeix el soroll i filtra els raigs UV. Alhora, els arbres són un refugi per a la biodiversitat: petits mamífers, ocells, ratpenats, insectes... necessaris per a l’equilibri dels ecosistemes. I generen entorns agradables i saludables que generen benestar i reforcen els vincles socials. 

El 36% de totes les espècies d’ocells nidificants de Catalunya crien a les ciutats. I les espècies d’ocells insectívors tenen un paper clau en el control de mosquits, de la mateixa manera que les poblacions de ratpenats. Es calcula que un ratpenat pot arribar a menjar fins a 3.000 insectes en una sola nit. En aquest sentit, ocells i ratpenats tenen un paper important en el control de mosquits i de plagues agrícoles i forestals, i en conseqüència, en la reducció d’espècies vectores de malalties infeccioses. D’altra banda, els ocells urbans també ajuden a la dispersió de llavors i a l’eliminació de brossa orgànica.

Els amfibis també contribueixen al control de mosquits, ja que depreden les larves dels mosquits que crien en basses i espais humits, i d’altres insectes. Per això són importants les basses d’aigua als parcs i jardins, ja que permeten la vida dels amfibis a les ciutats.

L’Agenda 2030, a través de l’ODS 15, constitueix un bon compromís per fer aflorar els beneficis dels ecosistemes naturals i la seva biodiversitat per a la salut de les persones i promoure’n la preservació com a font de salut.

FONT: DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SALUT PÚBLICA. ARTICLE: SALUT I NATURA. MAIG 2023

Accessibilitat