Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

La tinença d'animals de companyia

Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris –amb els animals i amb la societat– és el que es coneix per tinença responsable

La tinença responsable^

La tinença d’animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions higièniques i sanitàries de manteniment, benestar i seguretat per a l’animal i per a les persones.

Des de l’entrada en vigor de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals, la cria d’animals de companyia no està autoritzada en domicilis particulars. L’indret on es porti a terme serà considerat com a centre de cria i, per tant, estarà sotmès als requisits d’aquests centres.

Quan es té un animal de companyia, cal alimentar-lo adequadament, portar-lo a un centre veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessiti, proporcionar-li exercici diàriament, evitar que estigui sol, no maltractar-lo ni abandonar-lo mai i, sobretot, estimar-lo.

Cal tenir molt present que no són cap joguina i que necessiten d'unes cures i d'unes atencions que hem d'estar disposats a donar-los i que són responsabilitat dels propietaris. 
 

Cures i atencions per una tinença responsable:

És imprescindible identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip i amb una xapa penjada al coll amb les dades bàsiques perquè pugui ser retornat en cas de pèrdua o robatori.

 

Han d’alimentar-se adequadament.

 

 

No està permès utilitzar collars de càstig, força i/o estrangulació.
 

 

Cal proporcionar-los exercici diari.

 

 

Cal evitar que estiguin sols moltes hores seguides,  els animals necessiten afecte. En el cas dels gossos se’ls ha de facilitar la sortida diària a l’exterior almenys dos cops al dia.  

 

No tinguis més animals dels que puguis arribar a mantenir ens estat òptim. No es pot maltractar-los ni abandonar-los mai.

 

 

Cal portar-los al veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessitin.

 

 

L’esterilització de gossos i gats és una forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència de naixements no desitjats.  

 

Els excrements, tant en la via pública com en les àrees d’esbarjo, s’han de recollir i llençar al contenidor gris o en una paperera i dins d’una bosseta.

 

Sempre que sigui possible, cal esbandir els orins de l’animal amb aigua.

Identificació i registre^

Les persones propietàries d’animals de companyia estan obligades a identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

Per tal que la identificació sigui efectiva, caldrà registrar les dades associades a la identificació a un dels dos registres vigents: Registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM) o l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC).

Les persones propietàries de gossos, gats i fures tenen un termini de tres mesos des del naixement de l’animal per sol·licitar a l’Ajuntament la inscripció de l’animal de la seva propietat al Registre General d’Animals de Companya (ANICOM).

En cas d’adquisició de l’animal, d’adopció, de cessió, de canvi de residència, de mort de l’animal o de modificació d’altres dades incloses al Registre, el termini per a comunicar-ho és de trenta dies des de la data del fet.

Per a la inscripció de l’animal, la persona propietària haurà de presentar el document acreditatiu de la identificació lliurat per l'entitat responsable de la identificació (ANICOM O AIAC) i el DNI.

No obstant això, mentre sigui vigent el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca i el Col·legi Oficial de Veterinaris, mitjançant el qual aquest darrer cedeix les dades a l’Ajuntament dels animals identificats a partir de l’1 de maig de 2016, els animals residents a Vilafranca seran inclosos al Registre General d’Animals de Companyia d’ofici sense necessitat de comunicar-ho a l’Ajuntament.

Per tal d’afavorir la recuperació dels animals perduts s’estableix un termini de 48 hores per comunicar al servei competent la seva pèrdua. Si l’animal perdut no es recupera en un termini de 90 dies, la persona propietària o posseïdora haurà de sol·licitar-ne la baixa al Registre.

Quan es comuniqui la baixa per mort d’un gos potencialment perillós, s’haurà d’aportar el document veterinari que certifiqui la mort, el qual inclourà el número d’identificació del gos, la data de defunció de l’animal, la signatura del/de la veterinari/ària i del número de col·legiat.

Els animals de companyia hauran de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, en el qual haurà de constar el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o posseïdora.